Loại Rãnh A Rãnh B
ACSR Cu-Al ACSR Cu-Al
WR 159 10-35 10-35 10-35 10-35
WR 259 25-50 35-70 25-50 35-70
WR 279 50-70 50-85 50-70 50-85
WR 379 70-95 95-120 25-50 35-70
WR 399 70-95 95-120 50-70 50-85
WR 419 70-95 95-120 70-95 95-120
WR 815 120-240 120-300 25-70 25-95
WR 835 120-240 120-300 50-95 50-120
WR 909 120-240 120-300 95-150 95-185
WR 929 120-240 120-300 120-240 120-300

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!