Cosse đồng

Loại Cỡ cáp (mm2) Số lổ
CC 25 25 1 lổ hoặc 2 lổ
CC 35 35
CC 50 50
CC 70 70
CC 95 95
CC 120 120
CC 150 150
CC 185 185
CC 240 240
CC 300 300
CC 400 400
CC 500 500

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 66815519 / 0977 388703

hoặc mail: kinhdoanh.qte.vn@gmail.com

để được cung cấp

error: Content is protected !!